سؤال ریاضی: مسئله خرید و فروش ماشین

فردی یک دستگاه ماشین ۴۰۵ را به قیمت ۵۰ میلیون تومان می خرد و با قیمت ۶۰ میلیون تومان می فروشد، این شخص بعدا همان ماشین را به قیمت ۷۰ میلیون تومان می خرد و به قیمت ۸۰ میلیون تومان می فروشد. این شخص در مجموع این معاملات چه مقدار سود یا زیان می کند؟

الف) ۲۰ میلیون تومان ضرر می کند

ب) ۱۰ میلیون تومان سود می کند

ج) ۱۰ میلیون تومان ضرر می کند

د) ۲۰ میلیون تومان سود می میکند.

ه) سود و زیان شخص برابر است.

و) ۳۰ میلیون تومان سود کسب می کند.

ز) هیچکدام ( جواب خودتون را بنویسید.)