بسته جامع آموزش ریاضی دهم:

25 ساعت آموزش ویدیوئی با کیفیت
همراه با جزوه سوالات داخل فیلم
حل تمامی تمرین ها، کار در کلاس ها و فعالیت های کتاب درسی
در قالب 7 عدد دی وی دی

در این بسته آموزشی تمامی مطالب کتاب درسی به صورت کامل با زبانی ساده و با روش هایی ابتکاری به بهترین نحو ممکن تدریس شده است.

۳۹۰،۰۰۰ تومان ۳۱۹،۰۰۰ تومان

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله : 5 ساعت و 20 دقیقه

قسمت اول: مجموعه های عددی، 19 دقیقه

قسمت دوم: بازه ها 28 دقیقه

قسمت سوم: مجموعه های متناهی و نامتناهی 15 دقیقه

قسمت چهارم: تمرینات درس اول 12 دقیقه

قسمت پنجم: مجموعه مرجع و متمم 25 دقیقه

قسمت ششم: تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه 17 دقیقه

قسمت هفتم: تمرینات درس دوم 18 دقیقه

قسمت هشتم: الگو 21 دقیقه

قسمت نهم: الگوی خطی 25 دقیقه

قسمت دهم: دنباله 25 دقیقه

قسمت یازدهم: تمرینات درس سوم: 25 دقیقه

قسمت دوازدهم: دنباله حسابی 21 دقیقه

قسمت سیزدهم: واسطه حسابی 14 دقیقه

قسمت چهاردهم: تمرینات بخش اول درس چهارم 19 دقیقه

قسمت پانزدهم: دنباله هندسی 13 دقیقه

قسمت شانزدهم: واسطه هندسی 9 دقیقه

قسمت هفدهم: تمرینات بخش دوم درس چهارم 15 دقیقه

فصل دوم: مثلثات مدت زمان آموزش: 3 ساعت و 30 دقیقه

قسمت اول: تشابه 16 دقیقه

قسمت دوم: تعریف نسبت های مثلثاتی 14 دقیقه

قسمت سوم: به دست آوردن نسبت های مثلثاتی 30 و 45 و 60 درجه 24 دقیقه

قسمت چهارم: استفاده از نسبت های مثلثاتی در حل مسائل 15 دقیقه

قسمت پنجم: کاربرد مثلثات در مساحت: 18 دقیقه

قسمت ششم: دایره مثلثاتی 7 دقیقه

قسمت هفتم: علامت نسبت های مثلثاتی 19 دقیقه

قسمت هشتم: مقدار نسبت های مثلثاتی با توجه به دایره مثلثاتی 24 دقیقه

قسمت نهم: رابطه شیب خط و تانژانت زاویه 10 دقیقه

قسمت دهم: روابط مثلثاتی 31 دقیقه

قسمت یازدهم: اتحادهای مثلثاتی (1) 20 دقیقه

قسمت دوازدهم: اتحادهای مثلثاتی (2) 10 دقیقه

فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری مدت زمان آموزش: 5 ساعت

قسمت اول: ریشه دوم 10 دقیقه

قسمت دوم: ریشه سوم 19 دقیقه

قسمت سوم: ریشه چهارم و پنجم 14 دقیقه

قسمت چهارم: مقایسه ریشه ها و توان ها 21 دقیقه

قسمت پنجم: ریشه n ام 12 دقیقه

قسمت ششم: ضرب رادیکال ها 18 دقیقه

قسمت هفتم: رادیکال های تواندار 16 دقیقه

قسمت هشتم: توان های گویا 10 دقیقه

قسمت نهم: قواعد توان های گویا 18 دقیقه

قسمت دهم: مرور اتحاد های سال نهم 11 دقیقه

قسمت یازدهم: تجزیه 21 دقیقه

قسمت دوازدهم: اتحاد مکعب دو جمله ای 11 دقیقه

قسمت سیزدهم: اتحاد چاق و لاغر 22 دقیقه

قسمت چهاردهم: استفاده از اتحادها در محاسبات 5 دقیقه

قسمت پانزدهم: عبارت های گویا و دامنه عبارت های گویا مربوط به سال نهم 25 دقیقه

قسمت شانزدهم: ساده کردن عبارت های گویا (1) مربوط به سال نهم 14 دقیقه

قسمت هفدهم: ساده کردن عبارت های گویا (2) مربوط به سال دهم 12 دقیقه
قسمت هجدهم: گویا کردن مخرج کسرهای (1) مربوط به سال نهم 13 دقیقه
قسمت نوزدهم: گویا کردن مخرج کسرها (2) با استفاده از اتحاد مزدوج 17 دقیقه
قسمت بیستم: گویا کردن مخرج کسرها (3) با استفاده از اتحاد چاق و لاغر 13 دقیقه

فصل چهارم: معادله ها و نامعادله ها مدت زمان آموزش: 3 ساعت و 30 دقیقه

قسمت اول: حل معادله درجه دوم با استفاده از روش تجزیه: 17 دقیقه
قسمت دوم: حل معادله درجه دوم با استفاده از روش ریشه گیری : 10 دقیقه
قسمت سوم: حل معادله درجه دوم با استفاده از روش مربع کامل کردن: 20 دقیقه
قسمت چهارم: حل معادله درجه دوم با استفاده از روش فرمول کلی: 20 دقیقه
قسمت پنجم: رسم نمودار سهمی (1): 22 دقیقه
قسمت ششم: رسم نمودار سهمی (2) 15 دقیقه
قسمت هفتم: سهمی (3) 8 دقیقه
قسمت هشتم: تعیین علامت چند جمله ای درجه اول: 21 دقیقه
قسمت نهم: تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم: 17 دقیقه
قسمت دهم: حل نامعادله (1) نامعادلات درجه اول: 20 دقیقه
قسمت یازدهم: حل نامعادله (2) نامعادلات درجه دوم 15 دقیقه
قسمت دوازدهم: حل نامعادله (3) نامعادلات ترکیبی 15 دقیقه
قسمت سیزدهم: حل نامعادلات قدرمطلقی: 12 دقیقه

فصل پنجم: تابع مدت زمان آموزش: 3 ساعت و 20 دقیقه

قسمت اول: تعریف تابع: 14 دقیقه
قسمت دوم: زوج مرتب 19 دقیقه
قسمت سوم: دامنه و برد 11 دقیقه
قسمت چهارم: نمایش نموداری: 12 دقیقه
قسمت پنجم: مقدار تابع و ضابطه: 12 دقیقه
قسمت ششم: رسم نمودار تابع با توجه به ضابطه 17 دقیقه
قسمت هفتم: تابع خطی: 34 دقیقه
قسمت هشتم: پیدا کردن دامنه و برد از روی نمودار 12 دقیقه
قسمت نهم: انواع تابع 13 دقیقه
قسمت دهم: تابع قطعه ای یا چندضابطه: 36 دقیقه
قسمت یازدهم: رسم نمودار تابع با استفاده از انتقال: 14 دقیقه
قسمت دوازدهم: پیدا کردن معادله تابع با توجه به نمودار و به کمک انتقال 9 دقیقه

فصل ششم:شمارش بدون شمارش مدت زمان آموزش: 2ساعت و 55 دقیقه

قسمت اول: اصل ضرب و اصل جمع 28 دقیقه
قسمت دوم: تمرینات صفحه 124 20 دقیقه
قسمت سوم: فاکتوریل ! 16 دقیقه
قسمت چهارم: جایگشت(1) 9 دقیقه
قسمت پنجم:
جایگشت (2) 21 دقیقه
قسمت ششم: تمرینات صفحه 131 14 دقیقه
قسمت هفتم: ترکیب (1) 27 دقیقه
قسمت هشتم: ترکیب (2) 20 دقیقه
قسمت نهم: حل تمرینات صفحه 139 20 دقیقه

فصل هفتم: آمار و احتمال مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 38 دقیقه

قسمت اول: فضای نمونه ای و پیشامد 20 دقیقه
قسمت دوم: اعمال روی پیشامد ها 12 دقیقه
قسمت سوم: احتمال 15 دقیقه
قسمت چهارم: نکات احتمال 25 دقیقه
قسمت پنجم: آمار و علم آمار: 10 دقیقه
قسمت ششم: متغیرها و انواع آن: 17 دقیقه

۳۹۰،۰۰۰ تومان ۳۱۹،۰۰۰ تومان